Arap dili bilimcileri " جهنمCehennem" sözcüğü ile ilgili farklı görüşe sahiptirler. Kimine göre bu sözcük Arapçadır kimine göre Arapça değildir. Ekseri bilginler Arapça olmayıp İbraniceden Arapçalaştığı kanaatindedirler. Bilindiği üzere Kudüs civarında "Gihinnam" adında, İbranilerin tanrılarına sundukları kurbanların yakıldığı bir yer bulunmaktadır. Bu sözcüğün aslı da "Ge ben hinnom (Hinnom'un oğlu vadisi)" iken zamanla halk dilinde "gihinnam" şekline dönüşmüştür.
Arapça da ise "çok derin çukur"a "cehennem" ve "cihennam" denilmesi, bu sözcüğün İbraniceden Arapçalaştığı izlenimini vermektedir.
Kur'an Arap halkının diliyle inmiştir. "Cehennem sözcüğü, Arapçada "Çok derin çukur" anlamında kullanılırken Kur'an'da "hak edenlerin ahırette cezalandırılmak için atılacakları çok derin çukur" anlamında kullanılmıştır.
Suçluların cezalandırılacağı bu çok derin çukur, Kur'an'da, "Cahim, haviye, hutame, leza, sair, sakar, harik, hamim, semum, siccin, darulbevar, suüddar", gibi niteliklerle yer almıştır. Bunlar dikkate alındığında ve Allah'ın cezalandırmayı ahırete bıraktığı dikkate alınınca Kur'an'da konu edilen cehennemin dünyada olmayıp ahirette olduğu açıkça ortaya çıkar.
"Malik" sözcüğü ise kesin Arapça olup, "mülk" kökünden türemiştir ve binlerce türevi vardır. Anlamı ise "sahip olup yöneten" demektir.