"فواحش Fevahiş", "çirkin iş, yüz kızartıcı söz veya davranış, olması gereken sınırı aşmak, söz ve cevapta taşkınlık etmek" anlamına gelen " فحشاء fahşa" sözcüğünün çoğuludur.
"Fuhş", "fahşa" ve "fahişe" kelimeleri, Ragıb el-İsfehanî tarafından "el-Müfredat"ta "son derece çirkin söz ve fiiller" olarak tanımlanmıştır. [ (Müfredat; Fahşa mad.)]
"Gerçeğe ve normal ölçülere uymayan her şey" demek olan "fahişe" sözcüğü, İbnu'l-Cinni'ye göre cehaletin bir çeşidi olup ilim sözcüğünün zıddıdır (İbn Menzur, Lisanu'l-Arab). Âl-i Imran suresinin 135. ayetinde "fena iş" olarak nitelenen "fahişe" sözcüğü Kur'an'da on üç yerde, çoğulu olan "fevahiş" sözcüğü ise dört yerde geçmektedir. "Fahşa" sözcüğü Kur'an'da "birden fazla aşırılık" için kullanılmıştır:
- Nisa suresinin 19. ayetinde zinadan kinaye olarak kullanılmıştır. İmam Fahrûddin Râzi'ye göre ise bu ayette geçen "fahişe" kelimesi, kadının kocasına ve onun yakınlarına eziyette bulunması anlamına gelir.[ (Râzî; Mefâtihu'l-Gayb).]
- Nisa suresinin 22. ve Bakara suresinin 169. ayetlerinde şeytanın emrettiği kötü davranış ve hayâsızlık anlamında kullanılmıştır:
- Nisa suresinin 25. ayetinde evlilikten sonra zina yapmak anlamında kullanılmıştır.
- A'râf suresinin 28. ayetinde çıplak olarak Kâbe'yi tavaf etmek ve şirk koşmak anlamında kullanılmıştır.
- A'râf suresinin 80, 81. ve Ankebut suresinin 28. ayetlerinde Lût Kavmi'nin yaptığı çirkin fiil [homoseksüellik] anlamında kullanılmıştır.
- İsra suresinin 32. ayetinde zina fiili "fahişe" olarak nitelenmiştir.
- Nur suresinin 19. ayetinde insanlar arasında yayılan kötülük ve fuhşiyat anlamında kullanılmıştır.
"Fahişe" sözcüğünün çoğulu olan "fevahiş" sözcüğü ise Kur'an'da had cezasını [ağır cezayı] gerektiren haller için kullanılmıştır. (En'âm 151, A'râf 33, Şûra 37, Necm 32) Müminler bu suçlardan uzak durmalı ve kendi aralarında bu ahlaksızlıkların yayılmasına fırsat vermemelidirler. Zira düşmanları bu konuda sinsice çalışmaktadırlar.