Bu ayette Kur'an'ın "furkan" özelliği ön plâna çıkarılmıştır. Mürselat suresinde de açıkladığımız gibi, Kur'an'ın isimlerinden biri olan " الفرقانFurkan" sözcüğü, "iki şeyi birbirinden ayırmak" anlamındaki " فرقfark" kökünden türemiştir ve " فارقةfarika" sözcüğü ile aynı anlama gelir. Yaygın kullanımına bakıldığında, "fark" sözcüğünün türevleri olan tefrik, firak, firkat, fırka, tefrika, ferik sözcüklerinin somut şeyler [mahsusat] için; " فارقاتfarikat", " فاروقFaruk" ve "الفرقان furkan" sözcüklerinin ise soyut şeyler [makulât] için kullanıldığı görülür.
Bakara suresinin 53. ve Enbiya suresinin 48. ayetlerinde Musa peygambere verildiği söylenen "Furkan", soyut şeyler olan hakk ile batılı, iman ile küfrü, güzel ile çirkini, iyi ile kötüyü birbirinden ayırdığı için Kur'an'a da isim olarak verilmiştir. Halife Ömer'e verilen "Faruk" unvanı da onun hak ve batılı iyi ayırmasından dolayıdır.[ (Lisanü'l-Arab; c.7, s. 82- 85, Tacü'l-Arus; frk mad.)]
Kur'an'ın "Furkan" olarak anıldığı birçok (Bakara/ 185, Âl-i Imran/ 3, 4) ayet vardır: