السنة SENE Bu sözcük aslında "şiddet, kıtlık, zorlu, iyiliğin azlığı" demektir. Ki, zorlu, meşakkatli geçen yıllara denir. [ Lisanü'l-Arab; 4/720, "sene" mad.)] Kur'an'a baktığımızda da A'raf/130, Yusuf/42, 47, Ta Ha/40'ta da "sene" sözcüğünün "zorlu, sıkıntılı, kıtlıklı yıllar" anlamında kullanıldığını görmekteyiz. العامÂM Bu sözcük, "yaz ve kışı kapsayan dönem" olarak tarif edilir. [ (Lisanü'l-Arab; 6/530, "avm" mad.)] Yani bizim bildiğimiz gerçek "sene" [on iki ay/365 gün], "âm" sözcüğüyle ifade edilir. Burada üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da "bin sene" ifadesidir. Bu ifade Kur'an'da birkaç kez yer almıştır. (Bakara/96, Hacc/47, Secde/5, (Meariç/4) Bu ayetlerde de görüldüğü üzere, "bin sene" ifadesi, sayısal değer itibariyle değil, "çok uzun süre" anlamında kullanılmıştır. Ayrıca Kadr suresinde (üçüncü ayette) de "bin ay", Enfâl/9'da "Meleklerden bin" olarak başka örnekler de görebiliriz.