Pek çok kimse "şeytan" ile " الشّيطان الرّجيم Şeytan-ı Racim"i birbirine karıştırmakta ve ikisinin de aynı olduğunu düşünmektedir. Bize göre ise "Şeytan-ı Racim"; genel anlamdaki şeytan kavramıyla ifade edilen özelliklerin dışında başka özellikler de gösteren özel bir şeytanın sıfatıdır. Bu özelliği sebebiyle Kur'an tarafından kendisine Şeytan-ı Racim adı verilen bu şeytanın özel ismi "ابليس İblis"tir. Başka bir ifadeyle İblis, yaptığı şeytanlıktan dolayı Rabbimiz tarafından "Şeytan-ı Racim [Kovulmuş Şeytan]" olarak adlandırılan bir varlıktır. [Hicr 34, Sad 77, Tekvir 25 ve Nahl 98. ayetlere bakılabilir.]
Kur'an şeytanî özellikler gösteren insanları "şeytan" diye nitelediği gibi, aynı şeytanî özellikleri gösterdiği için Bakara 36, A'râf 14, 15, İsra 64. ayetlerde olduğu gibi İblis'i de "şeytan" olarak nitelemiştir. Ancak Kur'an Bakara 34, A'râf 11–27, Hicr 28–44, İsra 61–65, Kehf 50, Ta Ha 116–123, Sad 71–85, Şuara 94, 95, Sebe 15–21. ayetlerde olduğu gibi İblis'ten kendi özel ismiyle de bahsetmiştir. Saffat suresinin 7. ayetinde ise İblis boyun eğmeyişi, itaat etmeyişi ve inatçı oluşu nedeniyle "شيطان مارد Şeytan-ı Marid" olarak nitelenmiştir.
Racîm
"رجيم Racim" sözcüğünün mastarı "رجم recm" olup bu sözcüğün ilk anlamı "قتل öldürmek" demektir. Öldürmeye "recm" denmesinin sebebi, Arapların öldürecekleri kimseyi taşlamak suretiyle öldürmeleridir. Sonraları her öldürme işine "recm" denilir olmuştur. Kur'an'da yeri olmamasına rağmen zina suçlularına verilen cezanın adı da buradan gelmektedir. Ne var ki, "Recm" ve türevleri Kur'an'da 14 kez yer almasına rağmen hiçbir yerde bu anlamda kullanılmamıştır.
"Öldürmek" anlamı dışında "recm" sözcüğü şu anlamlarda da kullanılır olmuştur: "Taş atmak", "lânet etmek", "sövmek, yermek", "hicran", "tart etmek, kovmak", "zan ve zanna dayalı söz söylemek." [ (Lisanü'l Arab, "rcm" mad. )] Bu anlamların hepsi de uygun görülerek Şeytan'a -İsm-i Mef'ul anlamıyla- "taşlanmış şeytan", "lânetlenmiş şeytan", "kovulmuş şeytan", "sövülmüş şeytan" denilmiştir.
Ancak; "Recm" sözcüğünün yukarıdaki anlamlarından biri olan ve şeytanın tarzını en iyi ifade eden "zan ve zanna dayalı söz söyleme" anlamı bize göre en tercih edilebilir olanıdır. Bu anlamdan yola çıkarak "Racîm" kelimesine verilebilecek en uygun karşılık, sözcüğü İsm-i Fail olarak anlamlandıran "katil şeytan, aslı astarı olmayan söz söyleyen şeytan, karanlığa taş atan şeytan, kafadan atan şeytan, palavracı şeytan" ifadeleridir.