Bu ayetteki "طحيها tahaha" sözcüğü, konunun detaylandırıldığı Naziat suresinde (30. ayet) " دحيهاdehaha" olarak yer almaktadır. Bu durum (harflerin sertleşmesi veya yumuşaması) Türkçemizde de vardır. Meselâ aslı "temur" olan sözcük günümüzde "demir" olarak yazılmakta ve söylenmektedir. Veya, "Konya, kara, kabak" sözcükleri bir çok yörede yumuşatılarak "Gonya, gara, gabak" olarak telâffuz edilmektedir. Keza Fatıma ismi de Fadime şeklini almıştır. Dolayısıyla konumuz olan "tahaha" ve "dehaha" sözcükleri de bir tek anlam için kullanılmaktadır; "yaymak, döşemek".
Bu bilgi, sözcüklerin anlamları konusunda en sağlam ve en güvenilir kaynak olan, Allame İbn-i Menzur'un Lisan ül Arab adlı eserinde mevcuttur:
Tahâ:
"Ferra şöyle açıklamıştır: " طحىTahâ" ve " دحىdehâ" birdir. Yani aynıdır. Şimr de şöyle demiştir: طحيهاTahâhâ, دحيها dehaha anlamındadır. " طTa" harfi " دde" harfinden dönüşmüştür. Bu sözcüğün anlamı içerisinde bitkilerin yeryüzüne yapışması ve yayılması anlamı da mevcuttur." (Lisan ül Arab; cilt 5 S. 574)
Burada esas olarak dikkat edilmesi gereken nokta ise şudur: Sıradan "yazmak ve döşemek" eylemi için Arapça'da " بسطbeseta", " وسعvessea" sözcükleri kullanılırken acaba Rabbimiz arz/ yerküre için neden " طحى tahâ" ve " دحىdehâ" sözcüklerini kullanmıştır? Bu sorunun cevabı hemen verilebilir: Çünkü bu sözcükler "sıradan, normal yayma"yı değil, arzın/ yerkürenin şekline uygun olan "yuvarlakça yayma"yı ifade etmektedir:
Dehâ:
دحو Dahv" sözcüğünün anlamı "devekuşu" yumurtası anlamı eksenindedir. Ki bu sözcüğün türevleri "devekuşu" yumurtası, devekuşunun yumartasını bıraktığı yer vs." anlamlarındadır. Bu sözcüğün türevlerinden olan " مدحةmidhat", Mekkelilerin yuvarlak taşlar ve ceviz ile oynadıkları bu günkü golf oyununa benzer bir oyunun adıdır. Ki bir çukur kazılır kazılan çukura yuvarlak taş veya ceviz düşürülmeye çalışılırdı. Yuvarlak nesneyi çukura düşüren oyunun galibi düşüremeyen de mağlubu sayılırdı. Ebi Rafi' rivayetinde Peygamber Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin'in de bu oyunu oynadıkları anlatılır. دحوDahv" sözcüğünün türevlerinden olan " مداحىMedahi" sözcüğü de Kursa/yufka gibi yuvarlak taşlara verilen addır. " ادحىّUdhıyy" sözcüğü de Ay'ın menzillerinden birisidir ki bu yörünge devekuşu yumurtasına benzediği için bu ad verilmiştir." (Lisan ül Arab Cilt 3; S. 310,311)