Kehf/ 83- 98. âyetlerden oluşan necmde Zülkarneyn'den bahsedilir.
Necmin girişindeki "Ve sana Zülkarneyn'den soruyorlar" ifadesinden anlaşıldığına göre, Resulullah'a Zülkarneyn ile ilgili bir soru yöneltilmiş ve kendisinden bu konuda bilgi istenmiştir. Bu soruya cevabı Rasülüllah değil bizzat Allah vermiştir.
Ayetlerden anlaşıldığına göre Rabbimizin bu soruyu yöneltenlere ve o topluma onların bildiği, sorduğu, öğrenmek istediği Zülkarneyn'i değil de, bambaşka, yepyeni ve yaşayan bir Zülkarneyn bildirmiştir.
Olayı Kur'an ekseninde çözmeyi düşünmeyenler Zülkarneyn ile ilgili şu görüşleri ileri sürdüler ve işi mitolojiye yuvarladılar.
- Yunanlı Büyük İskender'dir
-Ebu Kerb Şem b. Ubey Efrîk'ış el-Himyerî'dir
- Meliklerden bir melik
- Kisra'dır
- Zülkarneyn, Romalı bir hükümdardır
-Pers kralı "Kurus" tur
-Bunların dışında Zülkarneyn'in uzaylı olduğuna dair başka tezler de ileri sürülmüştür.
Kur'an incelendiğin görürüz ki Zülkarneyn, Rasülüllah Muhammed'dir.
Bu konu ile ilgili temel bilgiler:
- Zülkarneyn, iki çağ sahibi demektir. Rasülüllah'ın hicreti takvim başlangıcı yapılıp, MÖ, MS denildiği gibi "Hicretten önce hicretten sonra" denilmiş; Rasülüllah iki çağ sahibi yapılmıştır.
- Zülkarneyn bulunduğu yerden güneşin battığı bir yere gitmiştir.
Burası Yesrip'tir. Yesrib [Medine], o dönemde toplumsal bir bataklık halindedir. Vahiyden eser kalmamak üzeredir.
- Zülkarneyn bu kez güneşin doğduğu yere gitmektedir. Yukarıda "güneş" ile "vahy"in kastedildiğini söylemiştik. Buna göre, burada konu edilen olay, Zülkarneyn'in [Resulullah'ın] vahyin kendisine ilk indiği yere, yani Mekke'ye [Hudeybiye'ye] gidişidir.
- Zülkarneyn iki sedden sonra bir başka yere gitmiş ve orada "laf anlamaz bir kavim" bulmuştur.
-Bu laf anlamaz kavim, Zülkarneyn'e başvurup belirli bir vergi karşılığında ondan o topraklarda kargaşa çıkaran Ye'cüc ve Me'cüc ile kendi aralarında bir sedd yapmasını [vesika düzenlemesini] istemişlerdir.
Burada sözü edilen söz anlamaz toplum, "Hayber Yahudileri"dir. Nitekim Hayber'de yaşayan Yahudilerden bir kısmı, Medine sözleşmesine riayet etmeyerek Medine'den oraya göçmüş bulunan Yahudilerdir.

- Ye'cüc ve Me'cüc, Hayber'i fetheden komutan [Muhammed] ve askerleridir. [Sahabe]
 -Ayetlerde konu edilen topraklarda bozgunculuk, konusu:
Hayberlilerin Zülkarneyn'e [Resulullah'a] "İstilacılar [sen ve askerlerin] çiftçilikten anlamazsınız, bu toprakları ekip biçmesini bilmezsiniz, bu topraklara yazık edersiniz, tarlaları bozup dağıtırsınız. O nedenle, bu toprakları elimizden almayın. Bu toprakları yine biz ekelim, dikelim. Karşılığında da size vergi verelim" diye teklifte bulunmalarıdır.
Konu ile ilgili ilmi ve tarihî ayrıntı TEBYİNU'LKUR'AN'da verilmiştir. İlgilenenler oradan okuyabilirler