NEFS

2018-02-13T20:52:01+03:00

NEFS “Nefs” sözcüğü, bir şeyin iç ve dış yapısıyla ve özellikleriyle tamamını, yani öz yapısını, şahsına özgülüğünü ifade etmek üzere kullanılan bir zamirdir. (Lisan ül Arab; c:5, s:647-652) Buna göre “nefs” sözcüğünün zamir olarak anlamı; “kendi, zatı” demektir. Nitekim sözcüğün, Kadim Arapçada ediplerce bu anlamda kullanılmış olduğunun klâsik metinlerde yüzlerce örneği mevcuttur. “Nefs” denilince her şeyden önce “insan” hatıra gelirse de, Allah’ın yarattığı her canlı varlık bir “nefs”tir. Yani her canlının bir “kendisi, zatı; kimliği” [...]

NEFS2018-02-13T20:52:01+03:00

MUT’A NİKAHI

2018-02-13T20:55:49+03:00

MUT’A NİKAHI Nikâh/evlenmek konusunu işlerken değinmek zorunda olduğumuz ayrıntılardan birisi de Mut’a Nikâhı’dır. Zira tarih içinde unutulup gitmesi gereken İslâm öncesi bir uygulama olan Mut’a Nikâhı belirli çevrelerce güncelleştirildi. Müslümanlar ise bu konuda yeterince bilgili değillerdir. İslâm dinine akımın çoğaldığı dönemlerde İslâm’i hareketin önüne set çekmeye gücü yetmeyenler İslâm ilkelerini yozlaştırma yoluna başvururlar. Bu konuda çok mahirdirler. Çok da başarılı olmaktadırlar.Tüm dünya insanlığının, kapitalizm, sosyalizm vs. gibi düzenler nedeniyle hüsranda, bunalımda olduğu çağımızda akıllı kimselerin [...]

MUT’A NİKAHI2018-02-13T20:55:49+03:00

MUCİZE KAVRAMI VE PEYGAMBERLERİN MUCİZELERİ

2018-02-13T20:55:57+03:00

MUCİZE KAVRAMI VE PEYGAMBERLERİN MUCİZELERİ MUCİZE KAVRAMI “Mucize”, Arapça’da ‘Acz’ kökünden türemiş; İf’âl babından ismifâil, müfred müennes bir sözcük olup anlamı “aciz bırakan” demektir. Bununla “insan aklını ve kudretini aciz bırakan şey” kastedilir. Batı dillerine Latince ‘miraculum’ sözcüğünden  ‘Le miracle’ olarak geçmiştir. “Harikulâde bir şey, fevkalâde (olağanüstü) bir hal” anlamına gelir. Peki evrende  “Mucize” diye bir olay söz konusu olabilir mi? Bunu evrendeki olaylar açısından ele alalım:    DOĞADA  DETERMİNİZM Determinizmde deney konusu olmayan esrarengiz hiçbir olay [...]

MUCİZE KAVRAMI VE PEYGAMBERLERİN MUCİZELERİ2018-02-13T20:55:57+03:00

MEHİR

2018-02-13T20:56:03+03:00

MEHİR  “المَهرMehir” sözcüğünün kök ve türevlerinin günlük hayata pek girmemiş olmasına rağmen, aynı kökten gelme “ مهارةmahâret (beceriklilik” ve “ ماهرmâhir (becerikli/ uzman)” sözcükleri yaygın olarak kullanılmaktadır. “ المهر Mehr” sözcüğünün esas anlamı, “yüzmek” demektir. (Lisan/ “م ه ر mhr” mad) Buradan hareketle ve sözcüğün yaygın olan “beceriklilik” anlamı dikkate alındığında “mehr” sözcüğü için en uygun anlamın; “işini yüzdürme, her işi becerebilme” olduğunu söylemek mümkündür. Yada başka bir ifadeyle sözcük; “işi garantiye alma” diye özetlenebilir. [...]

MEHİR2018-02-13T20:56:03+03:00

MEHDİ İNANCI

2018-02-13T20:56:11+03:00

MEHDİ İNANCI Sözcük anlamı olarak; “hidayet görmüş”, “hidayet edilmiş”, yani “doğru yol gösterilmiş”, “doğru yola kılavuzlanmış” demek olan ve Arapça bir sözcük olan “mehdi” sözcüğü, bir kısım Müslümanlar tarafından, ilerideki bir tarihte (kıyamete yakın bir zamanda) ortaya çıkacağı zannedilen belirli bir varlığa isim olarak verilmiştir. İslâmiyet’in tek kaynağı Kur’an’da “Mehdi” ile ilgili bir tek ayet, bir tek işaret bulunmamasına rağmen, Müslümanlar arasında böyle bir inancın oluşması, Yahudi ve Hıristiyan inançlarındaki “Mesih” inancına dayanmaktadır. Bu husus, [...]

MEHDİ İNANCI2018-02-13T20:56:11+03:00

KURBAN

2018-02-13T20:56:18+03:00

KURBAN “Kurban” sözcüğü, Arapça bir sözlük olup “yaklaşmak” anlamındadır. Dini terim olarak ise, Allah’ı razı etmek, ona yaklaşmak için yapılan her türlü ameli kapsamasına rağmen,   maalesef yanlış olarak, “Allah’a yakınlık sağlamak amacıyla belli bir vakitte belirli cins ve nitelikteki hayvanı kesme” olarak tanımlanmış ve “bu amaçla kesilen hayvana verilen ad” olarak kullanılır olmuştur. TARİHÇESİ : Tanrıya/ tanrılara insan/hayvan Kurban edilişinin geçmişi kesin olarak bilinmese de insanlık tarihi kadar eskidir diyebiliriz.  Dinler Tarihi incelenirse tüm cahil, [...]

KURBAN2018-02-13T20:56:18+03:00

KUR’ANDA KONU EDİLEN ZÜLKARNEYN, SON PEYGAMBER MUHAMMED AS’DİR!!

2018-02-13T20:56:26+03:00

KUR’ANDA KONU EDİLEN ZÜLKARNEYN, SON PEYGAMBER MUHAMMED AS’DİR!!    Lütfen, Tebyinü’l Kur’an’ın Kehf suresi tahlilindeki Zülkarneyn bölümüne göz atınız!!  ZÜLKARNEYN GERÇEKTE KİMDİR? Yaptığımız nakiller ve alıntıladığımız görüşler, Zülkarneyn’in gerçek kimliğinin spekülatif nakil ve yorumlar arasında iyice anlaşılamaz bir hale geldiğini göstermektedir. Halbuki ayetlerin metnine sadakat gösterilerek ve Kur’an’ın anlam koordinatlarından dışarı çıkılmayarak yapılacak bir tahlil neticesinde Zülkarneyn’in gerçek kimliğiyle alakalı isabetli bir açıklamaya ulaşılacağı kanaatindeyiz. Bu doğrultuda olmak üzere bizim bu konudaki tahlilimiz şöyledir: Pasajın [...]

KUR’ANDA KONU EDİLEN ZÜLKARNEYN, SON PEYGAMBER MUHAMMED AS’DİR!!2018-02-13T20:56:26+03:00

KUR’AN’DAKİ MUSA İLE BİLGİN KUL KISSASI

2018-02-13T20:43:08+03:00

KUR’AN’DAKİ MUSA İLE BİLGİN KUL KISSASI     Allah’a kayıtsız şartsız teslim olma ve geçici şeylerden  uzak durma konularında önemli bilgi ve ilkeler içeren Kehf suresinin bünyesindeki “ashab-ı kehf (mağara arkadaşları)”, zengin adam-yoksul adam, Musa ile “bilgin kul” ve Zülkarneyn ile Ye’cüc Me’cüc kıssaları, bizler için ibret dolu birer örnek teşkil etmektedir. Ancak, bu kıssalardan bir tanesi, Musa ile “bilgin kul” kıssası, İsrailiyat kültürü altında âdeta rivayet bombardımanına tutulmuş ve bu konuda binlerce hikâye, menkıbe [...]

KUR’AN’DAKİ MUSA İLE BİLGİN KUL KISSASI2018-02-13T20:43:08+03:00

KUR’AN’DAKİ HİKMET SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI

2018-02-13T20:56:49+03:00

KUR’AN’DAKİ HİKMET SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI Evrendeki her şey gibi konuşulan diller de bir dinamizm içindedir ve bu doğal yasa gereği zaman içinde dillerin değişime uğramaları kaçınılmazdır. Meselâ bizim dilimiz Türkçe, elimize ulaşan yazıtlardaki hâlinden günümüze kadar, Türkçe konuşan insanların coğrafî dağılımları itibariyle de farklılıklar gösteren değişimlere uğramıştır. Hatta ülkemizdeki değişimler, Türk Dil Kurumu tarafından sık sık yapılan sözlük güncellemeleri ve yazım kuralları değişiklikleri ile, deyim yerinde ise gözle görünür şekilde izlenebilmektedir. Ne var ki, Türkçe gibi [...]

KUR’AN’DAKİ HİKMET SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI2018-02-13T20:56:49+03:00

KUR’AN’DAKİ “MİYKAL”, MUHAMMED AS’DIR

2018-02-13T20:56:56+03:00

KUR’AN’DAKİ “MİYKAL”, MUHAMMED AS’DIR 97.De ki: “Kim Cibrîl’e/Kur’ân’a düşmansa, öfkesinden, kıskançlığından çatlasın, gebersin.  - Şüphesiz Allah Cibrîl’i/Kur’ân’ı, Kendisinin bilgisi gereği, iki eli arasındakileri/ içindekileri doğrulayıcı, inananlar için bir yol gösterme ve müjde olarak, senin kalbine indirmiştir. Ki onlar işte bundan dolayı düşman kesilmişlerdir.- 98.Kim ki Allah’a, meleklerine, elçilerine, Cibrîl’e/Kur’ân’a, Mîkâl’e/Elçi Muhammed’e düşman ise, üzüntüsünden, kahrından ölsün.” –Şüphesiz işte bu yüzden,  Allah da kâfirlere; Kendisinin ilâhlığını, rabliğini bilerek reddedenlere düşmandır.- Bu âyetlerde yine Rasûlullah’ın çağdaşı Yahûdilere hitap edilerek [...]

KUR’AN’DAKİ “MİYKAL”, MUHAMMED AS’DIR2018-02-13T20:56:56+03:00

KUR’AN’DA ORUÇ (İNSANIN KENDİSİNİ TUTMASI)

2021-04-24T15:01:52+03:00

KUR’AN’DA ORUÇ (İNSANIN KENDİSİNİ TUTMASI) 183,184Ey iman etmiş kimseler! Karşılıklı, beraberce oruç tutmak, Allah'ın koruması altına giresiniz diye, sizden öncekilere, ‘sayılı günlerde, o nedenle sizden her kim hasta olursa veyahut çiftçilik, ticaret, askerlik, eğitim- öğretim gibi gidiş gelişli; hareketli bir iş üzere olursa sayılı günler içinde hasta ve seferde olmadığı diğer günler sayısınca oruçlu olmalıdır. Oruca gücünü kaybetmiş olanlar/gücü yetenler üzerine ise bir yoksulun yiyeceği, kurtulmalık olarak borçtur. Kim de gönüllü hayır-iyilik yaparsa bu kendisi için çok hayırlıdır/yararlıdır. [...]

KUR’AN’DA ORUÇ (İNSANIN KENDİSİNİ TUTMASI)2021-04-24T15:01:52+03:00

KUR’AN’DA MERYEM

2018-02-13T20:57:10+03:00

KUR’AN’DA MERYEM Meryem ve İsa peygamber insanların üzerinde en çok ihtilaf ettikleri, tartıştıkları şahsiyetlerin başında gelir. Kur’an’ın indiği dönemde de durum aynı olduğundan Yüce Rabbimiz bu iki şahsiyetle ilgili temel bilgileri gerçek olarak açıklamış ve Meryem suresinde konuyu “İşte bu, hak söze göre, hakkında ihtilâf edip durdukları, Meryem oğlu İsa’dır.”[1] ifadeleri ile mühürlemiştir. Demek oluyor ki bu konuda tek sağlam bilgi Kur’an’da mevcuttur ve Kur’an’da verilen bilgiler ile yetinilmelidir. Gerisi arkeolojik gelişmelere bırakılmalıdır. Aslında Meryem, İsa [...]

KUR’AN’DA MERYEM2018-02-13T20:57:10+03:00

KUR’AN’DA İSA PEYGAMBER

2018-02-13T20:57:16+03:00

KUR’AN’DA İSA PEYGAMBER “Kur’an’da Meryem” yazımızda Meryem’in doğumunu, erselik yapısını, buna rağmen Allah’ın bir göstergesi olarak İsa’yı doğuruşunu, İsa’nın peygamber olacağı müjdesinin kendisine verilişini ve doğumdan sonra Filistin’den ayrılıp Kumran’a yerleşişini Kur’an’a dayanarak açıklamış idik. Burada ise İsa peygamber ile ilgili Kur’an’da yer alan, yanlış inançlara yönelik düzeltmeleri tahlil edeceğiz. İsa peygamber de annesi gibi hakkında birçok yalan, iftira uydurulmuş bir şahsiyettir. Bu yalan ve iftiraların da etkisiyle Hıristiyanlar, kendi aralarında bir çok hiziplere ve [...]

KUR’AN’DA İSA PEYGAMBER2018-02-13T20:57:16+03:00

KUR’AN IŞIĞINDA SİYÂSETNÂME

2018-02-13T20:57:22+03:00

KUR'AN IŞIĞINDA  SİYÂSETNÂME İSLÂM DİNİNDE DEVLET, DEVLETİN GEREKLİLİĞİ VE DEVLETİN OLUŞUMU Şüphesiz ki insan sosyal bir varlıktır. Bu özellik onun çok sayıdaki ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacak şekilde yaratılmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, istese de toplu hâlde yaşamaktan vazgeçemez. Yüce Allah insanı, değişik ihtiyaçlarını toplum içinde farklı meslekler icra ederek ve aralarında iş bölümü yaparak gidermelerini sağlayacak beceri ve yeteneklerle donatmıştır. Her insan kendi beceri ve yeteneği doğrultusunda sosyal hayata katılmakta ve diğer insanlarla her alanda ve [...]

KUR’AN IŞIĞINDA SİYÂSETNÂME2018-02-13T20:57:22+03:00

Kur`an`da ZANN sözcüğünün anlamı

2018-06-27T09:19:47+03:00

Kur`an`da ZANN sözcüğünün anlamı “Zann” sözcüğü; “racih itikat (tercih edilen inanç, kanaat” demektir. Bu kanaat, bilgisizlikten kaynaklanan şekk, kuşku, sanı olabileceği gibi, “yakin”e, yani kesin bilgiye de dayanabilir. Dolayısıyla “zann” sözcüğü birbirinin zıddı olan bu her iki anlamda da kullanılabilir. Fakat sözcük, Türkçe’ye olumsuz anlamı ile geçmiştir ve sadece “sanı” olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple, Arapça metinlerin, özellikle de Kur’an ayetlerinin anlaşılmasında ve Türkçe’ye çevrilmesinde yanlışlıklar ortaya çıkmaktadır. “Zann” sözcüğünden kaynaklanan hatalara düşmemek için ise, [...]

Kur`an`da ZANN sözcüğünün anlamı2018-06-27T09:19:47+03:00

KUR`AN ABDESTSİZ DE OKUNUR!

2018-02-13T20:57:30+03:00

KUR`AN ABDESTSİZ DE OKUNUR! (Mutahherun kimdir?) Vakıa/75-80: 75.Artık hayır. Necmleri/her indirilmede gelen âyetlerin yerlerini/zamanlarını; inişini kanıt gösteririm ki –76.ve eğer bilirseniz bu büyük bir kanıt gösterimidir–, 77.hiç kuşkusuz o, şerefli Kur’ân’dır. 78.Saklanmış/korunmuş bir kitaptadır. 79.Ona zihinsel olarak temizlenmişlerden başkası temas edemez. 80.O, âlemlerin Rabbinden indirilmedir. Bu beş ayet tek bir kasem cümlesidir. O nedenle hepsini tek bir cümle olarak ifade etmek ayetlerin sağlıklı anlaşılmasını sağlayacaktır. Şimdi de ayetleri tek tek inceleyelim: 75.Artık hayır. Necmleri/her indirilmede gelen âyetlerin yerlerini/zamanlarını; inişini kanıt [...]

KUR`AN ABDESTSİZ DE OKUNUR!2018-02-13T20:57:30+03:00

Kulak Hırsızlığı Yapan Şeytanlar(!)

2018-02-13T20:57:37+03:00

Kulak Hırsızlığı Yapan Şeytanlar(!) Bu konu Kur’an’da, Hıcr suresinin 16 – 18. ayetleri ile Saffat suresinin 6 – 10. ayetlerinde yer almaktadır. Piyasadaki meal ve tefsir kitaplarının hepsi bu konuyu aşağı yukarı aynı anlamda açıklamışlardır. Ancak günümüz teknolojisi, bu ayetlerdeki bazı ifadeleri müteşabih saymaktan çıkarmış ve bugüne kadar bu müteşabih ifadeleri açıklamak için uydurulmuş hikâyelere ters düşmesin diye bazı dil bilgisi kurallarını ihmal etmeye (veya bilerek yanlış kullanmaya) artık gerek kalmamıştır. Konu ile ilgili yorumlarıma [...]

Kulak Hırsızlığı Yapan Şeytanlar(!)2018-02-13T20:57:37+03:00

KÖLELİK ve İSLAMİYET

2018-02-13T20:57:43+03:00

KÖLELİK ve İSLAMİYET Köle, “hukukî, iktisadî ve sosyal bakımlardan hür insanlardan farklı ve aşağı statüde kabul edilen kimse” demektir. Köle, inanç ve ibadet yönünden özgür olmasına rağmen medenî; yurttaşlık hakları yönünden tam özgür değildir. Mal mesabesinde olup, alınır, satılır ve mirasa kalır. Köleliğin Tarihçesi: Köleliğin tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. “İnsanlık kadar eskidir” dense yeridir. Zira dinî metinlere göre kölelik uygulaması tarih öncesi zamanlara kadar gitmektedir. Dinî metinlerin dışında, karanlık döneme ait ne bilgi ne [...]

KÖLELİK ve İSLAMİYET2018-02-13T20:57:43+03:00

KIBLE

2018-02-13T20:58:01+03:00

KIBLE Salât konusunda üzerinde durulup açıklığa kavuşturulması gereken bir diğer önemli husus da “kıble”dir. Çünkü bazıları, kıblenin konu edildiği Bakara suresinin 142-151. ayetleri hakkında; “yönelişte birliği sağlamak üzere namazda yönlerin Kâbe’ye çevrilmesi esasını getirmiştir” yolunda gerekçeler uydurmuşlar ve neticede “kıble” kavramını da aynen “salat” kavramı gibi içi boşaltılmış bir kavram olarak asırlardır dayatmışlardır. Hâlbuki aşağıdaki tahlillerinde görüleceği gibi, söz konusu edilen ayetlerde kesinlikle “namaz” hatta “salat” diye bir sözcük yer almamaktadır ve kıble konusunun da [...]

KIBLE2018-02-13T20:58:01+03:00

KÂR, KİRA, ÜCRET, FAİZ VE KENZ

2018-02-13T20:58:07+03:00

KÂR, KİRA, ÜCRET, FAİZ VE KENZ Yazımıza başlık olarak aldığımız kavramlar, Müslümanları çok yakından ilgilendiren meseleler olup yüzlerce sahife ile anlatılsa yeridir. Nitekim geçmişten günümüze kadar değerli fıkıh bilginlerimiz bu konuları ciltlerle ifade etmişlerdir. Biz meseleyi, burada çok kısa ve net olarak ansiklopedik ölçülerde sunmaya çalışacağız. Bu kavramları birbirinden iyi ayırabilmemiz için, başlık konusu yaptığımız kavramları özet olarak sunuyoruz: ÜCRET “Ücret”,  “Yapılan bir iş için belirlenen bedel” demektir.  Yani, ücret, emeğin karşılığıdır. Bu demektir ki, [...]

KÂR, KİRA, ÜCRET, FAİZ VE KENZ2018-02-13T20:58:07+03:00

KANDİL GECELERİ

2018-02-13T20:58:13+03:00

ÜÇ AYLAR ve MÜBAREK GECELER/ KANDİLLER Müslümanların aldatıldığı konulardan bir tanesi de bu “mübarek geceler” konusudur. İnsanlar, kişilik yapılarında var olan hırs, kolay kazanç, kısa zamanda köşeyi dönme gibi zaafları sebebiyle, önlerine konan yalanları hiç sorgulamadan, tıpkı bir balığın zokayı yutması gibi yutmuşlar, inanç ve amellerinin yozlaşmasına yol açan bu yalanlara hep inanmışlardır. Bilindiği gibi çeşitli kesimlerde, özellikle de tarikat ve tasavvuf çevrelerinde bazı günler, geceler ve aylar “mübarek” ilân edilmiş ve bu mübarek zamanlar [...]

KANDİL GECELERİ2018-02-13T20:58:13+03:00

KADER (ALIN YAZISI) (!)

2018-02-13T20:58:21+03:00

KADER (ALIN YAZISI) (!) Kader konusu, geçmişten günümüze müslümanları bir hayli oyalamıştır. Rasülüllah ve sahabe döneminde de gündemde olan bu konu, daha sonra müslümanların hayatında yer almış, bilir bilmez herkes konuyu ağzına sakız yapmıştır. Öyle ki, imanın şartları diye ilkeler ortaya konmuş ve kadere inanmanın da imanın altıncı şartı olduğu kabullendirilmiştir. Şimdide millet, “Amentü billahi ve melâiketihi, ….. ve bilkaderi hayrihi şerrihi minellahi velbe’asü …..” diye okur durur. Konu edilen kader nedir? Bu kader, “alın yazısı” [...]

KADER (ALIN YAZISI) (!)2018-02-13T20:58:21+03:00

KABİR AZABI VAR MIDIR? BERZAH ÂLEMİ DİYE BİR ÂLEM VAR MIDIR?

2018-03-08T11:13:21+03:00

KABİR AZABI VAR MIDIR? BERZAH ÂLEMİ DİYE BİR ÂLEM VAR MIDIR? Bu konuyu tarafımıza soru olarak soran kardeşimize teşekkür ediyor ve konuyu bu soru çerçevesinde sunuyoruz: Muhterem Hocam! Bizleri uzun zamandır meşgul eden, hatta bazılarımızın uykularını kaçıracak derecede zihinlerimizi işgal eden bir meseleyi sizlere danışıp öğrenmeye karar verdik. Meselemiz, Kabir Azabı ile ilgili.... Ma’lumunuz birçok tefsir kitabında Kabir azabına delalet ettiği söylenen âyeti kerime ve hadislerden bahsedilmekte. Örneğin “Mü’min 46. âyette Firavun’a yönelik “Onlar sabah [...]

KABİR AZABI VAR MIDIR? BERZAH ÂLEMİ DİYE BİR ÂLEM VAR MIDIR?2018-03-08T11:13:21+03:00

İSLÂM DİNİNİN KISACA BİR TANITIMI

2018-02-13T20:58:38+03:00

İSLÂM DİNİNİN KISACA BİR TANITIMI (BORNOVA ROTARİ KULÜBÜ İFTAR YEMEĞİ KONUŞMASI) Sayın bayanlar ve baylar! Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum.  Davet esnasında Sayın Yeşilyurt’un önerisi ile konuşmamın konusunun “DİN” olması kararlaştırılmıştı. O nedenle siz sayın seçkin kardeşlerime “Din”, “Dinin doğuşu” ve “Dinin amacı” ile ilgili bir kısa sunum yapacağım. Sabırla dinleme lütfunda bulunacağınız için şimdiden teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Dinin muhatabı insandır. O nedenle önce “İnsan” ne demek konuya buradan girmem gerekiyor. “İnsan” sözcüğü Arapça [...]

İSLÂM DİNİNİN KISACA BİR TANITIMI2018-02-13T20:58:38+03:00

İSLÂM DİNİNDE SAVAŞ

2018-02-13T20:58:44+03:00

İSLÂM DİNİNDE SAVAŞ Türkçemizdeki “Savaş” sözcüğü, Arapçadaki “ قتالKıtal”, “ جهادcihad” ve “ حرب harb,  محاربةmuharebe” sözcüklerinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu sözcüklerin anlamları farklı farklı olduğundan İslam dinindeki  “savaş” sözcüğü yanlış anlaşılmaktadır. “ حربHarb” sözcüğü, lügatlerde  “ نقيض السلمnakızus silm; olumsuzluklardan uzaklığın karşıtı” diye tanımlanır. (Lisanü’l Arab “ حربhrb” maddesi)   Yine lügatlerde noktalı  خha (hı) harfiyle yazılan “ خربharb” sözcüğü de “ نقيض العمران Nakızu’l Umran: yapımının karşıtı; yıkım” olarak tanımlanır. (Lisanü’l Arab “ خرب [...]

İSLÂM DİNİNDE SAVAŞ2018-02-13T20:58:44+03:00

İSLÂM DİNİNDE KADIN

2018-02-13T20:58:53+03:00

İSLÂM DİNİNDE KADIN SUNUŞ           Değerli okurlar! Hak din, “Yüce Allah’ın kullarını hakka ulaştırmak üzere peygamberleri aracılığı ile akıl sahibi insanlara tebliğ ettiği, onları dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturan sistem, Allah’ın koyduğu hükümler”dir.  Rabbimiz insanlığı zulüm ve kargaşa bataklığından kurtarıp adaleti, dengeyi, güvenliği ve mutluluğu sağlamak için kitap indirmiş ve elçi göndermiştir. Gönderilen kitabın içinde yer alan ilke ve yasalara, Rabbimizin Kur’an’daki ifadesiyle “Hikmet” denilmektedir. Bu hikmetler, dinin temelidir. Rabbimiz, dinin, halis (saf; kullar tarafından yozlaştırılmamış, Allah’tan [...]

İSLÂM DİNİNDE KADIN2018-02-13T20:58:53+03:00

İNFAK

2018-02-13T20:59:22+03:00

İNFAK “ الإنفاقİnfak” sözcüğünün kökü olan “ ن ف قn f q”nın ilk anlamı, “at ve diğer canlıların ölmesi” demektir. Sözcük daha sonra genel olarak “yok olma, tükenme” anlamında kullanılır olmuştur. Bu sözcüğün “ إفعالİf’âl” babından türevi olan “ إنفاقinfak”  sözcüğünün anlamı ise  “malın, paranın, canın harcanması tüketilmesi” demektir. (Lisan ve Tac.)  Bir terim olarak infak; “başta yakınlar olmak üzere insanlardan yoksul ve muhtaç olanlara para veya maişet yardımı yaparak, onların geçimini sağlama” demektir. Bu sözcüğün [...]

İNFAK2018-02-13T20:59:22+03:00

İMAN-AMEL İLİŞKİSİ

2018-02-13T20:59:10+03:00

İMAN-AMEL İLİŞKİSİ Bu konunun Kur’an çerçevesinde Müslümanlarca iyi bilinmesi gerekmektedir. Zira bu konunun hakikatinin bilinmemesi nedeniyle toplum amelsiz insanlardan geçilmez oldu. Ameli olmadığı hâlde Müslümanlığı kimse elden bırakmıyor. Bu konu herkes tarafından doğru dürüst öğrenilmelidir ki, kimin gerçek kimin sahte Müslüman olduğu anlaşılsın. İman, dil bilimcilerine göre; “Kesb/çalışma ve ihtiyar/özgür iradeyle seçim ile kalpte hâsıl olan tasdik” demektir. Yani iman, kelime anlamı olarak “verilen haberi kabul ve itiraf ederek haber sahibini yalanlamamak”tır. Dinî terim olarak iman ise “sadece tasdik [...]

İMAN-AMEL İLİŞKİSİ2018-02-13T20:59:10+03:00

İBLİS NEDİR YA DA KİMDİR?

2018-02-13T20:59:29+03:00

İBLİS NEDİR YA DA KİMDİR? İblis’i tanımanın yolu şeytanı tanımaktan geçer. İblis’i tanıtmadan evvel şeytan sözcüğünü Kur’an’a göre tanıtmak gerekmektedir. Şeytan ile ilgili geniş açıklama “Kur’an’da Şeytan” adlı çalışmamızda verilmiştir. Burada özet olarak biraz bilgi sunuyoruz. “شيطان Şeytan”, sözlük anlamı olarak “Hakk’tan uzak olan” demektir. Kavram olarak ise, “hakka ve akla aykırı hareket eden her türlü kişi, güç ve kurumun ortak ve karakteristik adı”dır. Şeytanın kimler ve neler olabileceği, bunların özellikleri, nitelikleri, alâmet-i farikaları (ayırt [...]

İBLİS NEDİR YA DA KİMDİR?2018-02-13T20:59:29+03:00

HITAN YA DA DİLİMİZDEKİ YANLIŞ KULLANIMI İLE SÜNNET

2018-05-04T06:46:57+03:00

HITAN YA DA DİLİMİZDEKİ YANLIŞ KULLANIMI İLE SÜNNET SÜNNET (Erkek çocuklarının erkeklik organlarının uç derisinin kesimi Hıtan ya da sünnet; erkek üreme organının uç kısmındaki derinin kesilip atılmasıdır. Bu operasyonun, Arapça “hafz” veya “hafd” sözcüğü ile ifade edilen kız çocuklarına yönelik uygulaması, ülkemizde görülmemesi sebebiyle bu yazımızın konusu dışında bırakılmıştır. Dilimize yanlış anlamda geçmiş olmasına rağmen bu operasyon ülkemizde sünnet olarak tanımlandığı için, biz de ister istemez kendimizi “sünnet” sözcüğünü kullanmak zorunda hissetmekteyiz, mazur görünüz. [...]

HITAN YA DA DİLİMİZDEKİ YANLIŞ KULLANIMI İLE SÜNNET2018-05-04T06:46:57+03:00
Go to Top