مستقرّMÜSTAKARR” VE ” مستودعMÜSTEVDA” SÖZCÜKLERİ

2018-02-13T20:43:30+00:00

مستقرّMÜSTAKARR” VE ” مستودعMÜSTEVDA” SÖZCÜKLERİ Ayette geçen “el-müstekarr” sözcüğü “yerleşik yer”, “el-müstevda`” sözcüğü de “geçici yer” demektir. Allah’ın her canlının “yerleşik” ve “geçici” yerlerini bilmesi demek, canlıların hem ema­net edildikleri, hem de sonradan mekân tuttukları yerlerin Allah tarafından biliniyor olmasıdır. Bu yerler ne kadar değişikliğe uğrarsa uğrasın, Allah’ın bilmesi bakımından herhangi bir durum değişikliği (ya da “zorluk”) oluşturmaz. Meselâ: - Bir kimse belli bir adreste ikamet ederken, bazı sebeplerle başka şehirlere, başka ülkelere gidebilir; nereye giderse [...]

مستقرّMÜSTAKARR” VE ” مستودعMÜSTEVDA” SÖZCÜKLERİ2018-02-13T20:43:30+00:00

ZÜMER SURESİ 10 VE 53. AYETLER İLE İLGİLİ SORUNLAR

2018-02-13T20:43:46+00:00

ZÜMER SURESİ  10 VE 53. AYETLER İLE İLGİLİ SORUNLAR  10– De ki: “Ey iman etmiş olan kullar/kölelerim! Rabbinize takvalı davranın. Bu dünyada iyilik-güzellik yapanlara bir güzellik vardır. Şüphesiz Allah’ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenler, mükâfatlarını hesapsız tastamam alacaklardır.” Bu ayette Rabbimiz Resulullah’a yakın çevresine, o dönemde sahibi olduğu kölelerine/ tüm kullara, Allah’a karşı takvalı olmalarını söylemesini buyurarak bu dünyada iyilik-güzellik üretenlere bir güzellik olduğunu, Allah’ın yeryüzünün geniş olduğunu ve sabredenlerin ecirlerinin tastamam ödeneceğini ilân ettirmektedir. Bu ayet [...]

ZÜMER SURESİ 10 VE 53. AYETLER İLE İLGİLİ SORUNLAR2018-02-13T20:43:46+00:00

ZİNA

2018-02-13T20:43:55+00:00

ZİNA Çoğu kaynak kitaplarda, “zina”nın sözlük ve terim anlamlarının aynı olduğu ileri sürülmüş ve “الزّنى zina”; “Bir kadınla nikâhsız veya haksız olarak cinsel temasta bulunmak.” diye tanımlanmıştır. Bizim araştırmalarımıza göre ise, “sıkışmak” anlamındaki “زنى zny” kökünden türemiş ve müfaale babından mastar kalıbında bir sözcük olan “zina” sözcüğünün sözcük anlamı, işteşlik olarak; “sıkışmak, karşılıklı olarak dara, sıkıntıya düşmek” demektir. (Lisan ül Arab; c:4 s:418) Demek oluyor ki “nikâhsız ve haksız cinsel temas” eylemi, tarafları sıkıntıya soktuğu [...]

ZİNA2018-02-13T20:43:55+00:00

Zikir/ Allah`ı zikretmek

2018-02-13T20:44:14+00:00

Zikir/ Allah`ı zikretmek “Din Adına Toplumdaki Yanlışlar” adlı kitabımızda da yer almış olan bu konu maalesef toplumda sürekli yanlış algılanıp yanlış olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle konuyu tekrar gündeme getirmekte yarar görüyoruz. Bu incelememiz kendi kişisel yorumumuza veya herhangi bir mezhebin, meşrebin, hizip ya da cemaatin görüş ve ön kabulüne değil, tamamen Kur’an’a dayanan tahlillerden oluşmaktadır. İncelememizin amacı, konunun Kur’an ile sağlamasının yapılarak bu alandaki yanlış bakış açılarının düzeltilmesine katkı sağlamaya yöneliktir. Çünkü dine ait bir [...]

Zikir/ Allah`ı zikretmek2018-02-13T20:44:14+00:00

ZEKAT

2018-02-13T20:44:50+00:00

ZEKAT İslâm dininin temel unsurlarından olan “ الزكوةZekât’ın sözcük olarak kökü olan “ ز ك وzkv/”, “ üreme ve artma, arıtma” demektir. Meyve ve tahıl cinsinden Allah’ın verdiği; artıp çoğalan her şeye “ زكاءzekâ” denir. Bu kökün türevlerinden olan “ الزكوةZekât” sözcüğü, “ صلاحSalâh; bir şeyin en iyi, en temiz, en düzgün hali” demektir. “Malın zekâtı” demek, “malın temizlenmesi, saf; arı-duru hale getirilmesi” demektir. (LİSAN ve TAC) Bu sözcüğün mastarlarından olan “ التزكيةtezkiye”, “Temizlemek, geliştirmek, feyizlendirmek, büyütmek ve temize çıkarmak” demektir. Bir [...]

ZEKAT2018-02-13T20:44:50+00:00

VELÂYET-VELÎ-EVLİYÂÜLLAH ENSÂRULLAH

2018-02-13T20:44:57+00:00

VELÂYET-VELÎ-EVLİYÂÜLLAH ENSÂRULLAH Konuya başlarken konuyla ilgili kısa bir genel bilgi sunmakta fayda var. Konuyla ilgili toplumda yer almış inanç ve kabullerin kısa bir açıklamasının, konunun iyi anlaşılmasına vesile olacağına inanıyorum. Bu açıklamaları okuyan okuyucular da  konunun ne denli önemli bir mesele olduğunu kabul edeceklerdir. ” ولىVelî” ve ” أولياء Evliyâ” sözcüklerinin (İslâm dışı ) kavramsal anlamı: “Velî”. ” gizli bilgiler ile donanmış, zaman ve mekan bağlarının dışında kalan, Allah tarafından özel himaye gören kimse” demektir. [...]

VELÂYET-VELÎ-EVLİYÂÜLLAH ENSÂRULLAH2018-02-13T20:44:57+00:00

VEKÂLET-VEKÎL- TEVEKKÜL

2018-02-13T20:45:15+00:00

VEKÂLET-VEKÎL- TEVEKKÜL Aynı kökten (vkl) türemiş olan “vekâlet”, “vekil” ve “tevekkül” sözcüklerinin hepsi Türkçeleşmiş olup, “vekil” ve “vekâlet” sözcükleri, hukuk ve siyaset alanında çok önemli kavramları ifade etmektedirler. “Vekâlet”; “bir kimsenin, işini görmesi için bir başkasını kendi yerine bırakması veya bir başka kişiye yetki vermesi”, “vekil” de; “bir kimsenin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı ya da yetki verdiği kişi” demektir.Bu tanımlardan hareketle “tevekkül” sözcüğü de; “bir kimsenin işi bir başkasına bırakması” anlamına gelmektedir ama sözcük [...]

VEKÂLET-VEKÎL- TEVEKKÜL2018-02-13T20:45:15+00:00

VEFAT

2018-02-13T20:45:26+00:00

VEFAT ” وفاةVefat” sözcüğünün kökü ” وفىvfy [vefa]” sözcüğüdür. “Vfy” sözcüğü; ” غدر ğadr” sözcüğünün zıddı olup “tastamam verme, eksiltmeden yerine getirme” demektir. Bu sözcükten türemiş olan “vefat” sözcüğü ise “ölüm” demektir. “Ölüm”e “vefat” denmesi, Allah’ın kişiye verdiği ömrü senesi, ayı, günü, saati, dakikası ve saniyesiyle eksiksiz yaşatmasındandır. (Lisanü’l-Arab; c: 9, s: 362-364) Bu bilgiler doğrultusunda Kur’an’a bakıldığında, “vfy” sözcüğünün gerek sülasi [üçlü] gerekse mezidatı [eklentili kalıpları] dâhil, Kur’an’da toplam 66 kez yer aldığı görülmektedir. [...]

VEFAT2018-02-13T20:45:26+00:00

VAHY

2018-02-13T20:45:34+00:00

VAHY Sözlük anlamı: “ الوحىvahy” sözcüğünün  “vaz’ anlamı (ilk konuşu, türetilişi; öz anlam),  “hızlı işaret, gizlice bilgilendirmek” demektir. Onun içindir ki işaret, ima, ilham, “vahy” diye isimlendirilir. (LİSAN, TAC) Bu anlam çerçevesinde “Gizli konuşma, işaret etme, emretme, ilham etme, ima etme, fısıldama, mektup yazma, elçi gönderme” anlamlarında kullanılır olmuştur. Terim olarak vahy:  “Yüce Allah’ın vasıtasız olarak veya değişik vasıtalarla emirlerini, hükümlerini gizlice ve süratlice peygamberlerine bildirmesi” demektir. ” وحىVahiy” kelimesinin sözcük anlamıyla kullanılışını Kur’an’da iki [...]

VAHY2018-02-13T20:45:34+00:00

ÜZEYR PEYGAMBER ÖLÜP DE DİRİLDİ Mİ?

2018-02-13T20:45:46+00:00

ÜZEYR PEYGAMBER ÖLÜP DE DİRİLDİ Mİ? 170.Ve onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun” dendiği vakit, “Aksine biz, atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız” dediler. Ataları bir şeye akıl erdirmez ve doğru yolu bulmaz idiyseler de mi? 171.Ve küfretmiş olan şu kişilerin hâli, sadece bir çağırma veya bağırmadan başkasını işitmeyen şeylere çoban haykırışı/karga haykırışı yapan kimsenin hâli gibidir; sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden onlar, akıl da etmezler. 259. Veya (o küfretmiş kişilerin hâli), evlerinin çatıları çökmüş bir kente uğrayan [...]

ÜZEYR PEYGAMBER ÖLÜP DE DİRİLDİ Mİ?2018-02-13T20:45:46+00:00