55-EN’AM SURESİ 2

2023-02-14T13:15:40+03:00

55-EN’AM SURESİ-2 55Ve Biz âyetleri işte böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Ve suçluların yolu ortaya konsun/sana belli olsun diye. Bu ayette Rabbimiz, Kur’an’da ayetleri hep detaylı olarak verdiğini bildirmektedir. Ancak ayetin ikinci bölümündeki “ve suçluların yolu ortaya konsun / sana belli olsun diye” şeklindeki ifade, Allah’ın ayetleri detaylandırmasının gerekçesi değildir. Çünkü ayetin bu son bölümü teknik olarak 53. ayetteki “Allah, aramızdan bunlara mı iyilikte bulundu desinler diye” cümlesine bağlıdır. Çevirilerde ise ayet genellikle “Ve suçluların [...]

55-EN’AM SURESİ 22023-02-14T13:15:40+03:00

50-İSRA SURESİ 2

2023-02-14T13:06:32+03:00

30Gerçekten senin Rabbin, kullarından dilediği için rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O, kullarından gerçekten haberdardır, hakkıyla görendir. Bu ayette, insanlar arasındaki rızk farklılığının belli bir sebebe dayandığı, Allah’ın rızkları dağıtırken kullarının durumlarından haberdar olduğu ve dilediğini zengin, dilediğini fakir kılmak üzere rızkları bilerek dağıttığı açıklanmaktadır. Allah’ın biz kulları arasında böyle bir farklılık yaratması, imtihana vesile olması sebebiyledir: 6-8Kesinlikle senin düşündüğün gibi değil! Dönüş Rabbine olmasına rağmen insan, kendisini yeterli gördüğünde, kesinlikle azar. (Alak/6-8) [...]

50-İSRA SURESİ 22023-02-14T13:06:32+03:00

114-NASR SÛRESİ

2023-02-27T18:22:06+03:00

114-NASR SÛRESİ MEDENÎ, 3 ÂYET GİRİŞ Adını ilk âyetinde geçen ve mü’minlere Allah'ın yardımını bildiren نصر[nasr] kelimesinden alan sûrenin, Medîne'de 114. sırada (son sûre olarak) indiği kabul edilir. Sûreye, “İzâcâe sûresi” adı verildiği gibi, –Veda haccı esnasında inmiş olması nedeniyle– “Tevdi sûresi” de denilir. Bu sûre, İslâm'ın geniş bir coğrafyaya yayıldığı, Mekke'nin fethedildiği, Müslümanların güçlendiği, müşrik ve münâfıkların bellerinin kırıldığı bir dönemde inmiştir. Rasûlullah'a yönelik olan sûrede, Elçi'ye, Allah'ın yardımı ve fetih geldiği ve [...]

114-NASR SÛRESİ2023-02-27T18:22:06+03:00

113-TEVBE SÛRESİ

2023-02-27T18:21:14+03:00

113-TEVBE SÛRESİ MEDENÎ, 129 ÂYET GİRİŞ Adını, 102-118. âyetlerde detaylı olarak geçen “tevbe” konusundan alan sûrenin, Medîne'de 113. sırada indiği kabul edilir. 113 ve 128-129. âyetlerin Mekkî olduğuna dair görüşler de vardır.[1] İçerisinde bulunan farklı konular nedeniyle bu sûre; Berâe, Tevbe, Mukaşkışe, Mübasire, Müşerride, Muhziye, Fâdıha, Müsîra, Hâfira, Münekkile, Müdemdime ve Azâb sûresi olarak da isimlendirilmiştir.[2] Sûre, İslâmî hacc'daki bildiri ile başlar. Daha sonra savaş, infak, velâyet, tevbe, münâfıkların durumunun beyânı, Tebük seferi öncesi [...]

113-TEVBE SÛRESİ2023-02-27T18:21:14+03:00

112-MÂİDE SÛRESİ

2023-02-27T18:20:22+03:00

112-MÂİDE SÛRESİ MEDENÎ, 120 ÂYET GİRİŞ Adını 112. âyetteki مائدة[mâide/sofra] sözcüğünden alan sûrenin, Medîne'de 112. sırada indiği kabul edilir. İçeriğinden anlaşıldığına göre Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra, hicret'in 6. yılında veya 7. yılın başlarında vahyolunmuştur. Bakara, Âl-i İmrân ve Nisâ sûrelerinde olduğu gibi; ferdî, ictimaî, siyasî ve ahlâkî birçok ilkenin söz konusu edildiği bu sûrede de, organize olmuş, kendi devletlerini kurmuş, kurumlarını oluşturmuş bulunan Müslümanlara geçmiş toplumların düştüğü hatalara düşmemeleri için uyarılar yapılmakta, örnekler verilmekte, Yahûdilerin [...]

112-MÂİDE SÛRESİ2023-02-27T18:20:22+03:00

111-FETİH SÛRESİ

2023-02-27T18:19:32+03:00

111-FETİH SÛRESİ MEDENÎ, 29 ÂYET GİRİŞ Adını 1. âyetteki قتح[feth] sözcüğünden ve bu sûrenin ana konusu olan Mekke'nin fethinden alan sûrenin, Medîne döneminde 111. sırada indiği kabul edilir. Târih kayıtlarına göre bu sûre, hicret'in 6. yılında Hudeybiye Barış Antlaşması sonrasında Medîne'ye dönüşte inmiştir. Sûrede, birtakım hayırlı hâdiselerin [Hayber ve Mekke'nin fethi] müjdesi verilir, mü’minlerin ölünceye kadar Allah yolunda cihad edeceklerine dair Rasûlullah'a verdikleri sözden [Biatu'r-Rıdvân'dan] övgüyle söz edilerek mü’minler onurlandırılır. Rasûlullah ile birlikte sefere [...]

111-FETİH SÛRESİ2023-02-27T18:19:32+03:00

110-CUMA SÛRESİ

2023-02-27T18:18:53+03:00

110-CUMA SÛRESİ MEDENÎ, 11 ÂYET GİRİŞ Adını 9. âyetteki الجمعة[el-cumu‘a] sözcüğünden alan sûrenin, Medîne'de 110. sırada indiği kabul edilir. Âyetlerde gönderme yapılan konulara göre ilk 8 âyetin, hicrî 7. yılda ve muhtemelen Hayber fethinde yahut biraz sonra nâzil olduğu, son 3 âyetin de hicretten kısa bir zaman sonra nâzil olduğu söylenebilir. Bu sûre ilk önce Allah'ın sübhân oluşu; evrendeki her varlığın, Allah'ın eksikliklerden münezzeh olduğunu bildirdiklerinin beyânıyla başlamakta, ardından peygamberlerin sonuncusu Muhammed'in peygamber olarak [...]

110-CUMA SÛRESİ2023-02-27T18:18:53+03:00

109-SAFF SÛRESİ

2023-02-27T18:18:22+03:00

109-SAFF SÛRESİ MEDENÎ, 14 ÂYET GİRİŞ Adını 4. âyetteki صفّ[saff] sözcüğünden alan sûrenin, Medîne'de 109. sırada indiği kabul edilir. İçeriğinden, Uhud savaşı'na yakın bir dönemde; Hudeybiye barışı ile Hayber'in fethinden hemen önce nâzil olduğu anlaşılmaktadır. Allah'ı tanıtarak başlayan sûre, mü’minlere, imanlarının gerektirdiği şekilde hareket etmeleri, mal ve canlarını Allah yolunda harcamaları yönünde emirler içerir. Ayrıca sûrede, Allah'ın, peygamberlerini hidâyet ve hakk din ile gönderdiği ve Allah'ın dininin bütün dinlere üstün geleceği bildirilip, Allah'ın, nûrunu [...]

109-SAFF SÛRESİ2023-02-27T18:18:22+03:00

108-TEĞÂBÜN SÛRESİ

2023-02-27T18:17:52+03:00

108-TEĞÂBÜN SÛRESİ MEDENÎ, 18 ÂYET GİRİŞ Adını 9. âyette geçen تغابن[teğâbün] sözcüğünden alan sûrenin, Medîne'de 108. sırada indiği kabul edilir. Bununla birlikte Mekkî, bir bölümünün Mekkî bir bölümünün Medenî olduğunu söyleyenler de vardır.[1] Sûrede Allah değişik sıfatlarıyla tanıtılır, âhireti yalanlayan müşriklere âhiretle ilgili uyarılarda bulunulur. Temel konusu iman, Allah'a itaat ve güzel ahlâk olan sûrede, Allah'a ve Elçisi'ne itaat edip Allah yolunda infak etmenin gerekliliği vurgulanır; çocuklar, kadınlar ve malların infaka engel olmaması hususunda [...]

108-TEĞÂBÜN SÛRESİ2023-02-27T18:17:52+03:00

107-TAHRÎM SÛRESİ

2023-02-27T18:17:26+03:00

107-TAHRÎM SÛRESİ MEDENÎ, 12 ÂYET GİRİŞ Adını 1. âyetteki تحرم[tuharrimu] ifadesinin mastarı olan تحريم[tahrîm] sözcüğünden alan sûrenin, Medîne'de 107. sırada indiği kabul edilir. Sûrede ilk önce bir davranışı nedeniyle Rasûlullah ikaz edilmekte, sonra Rasûlullah'a, eşleri ile kendisi arasında geçen bir hâdise açıklanmakta ve buna bağlı olarak da Rasûlullah'ın eşleri tehdit edilmektedir. Ayrıca, mü’minlerin kendilerini ve yakınlarını cehennemden korumaları, içtenlikle tevbe etmeleri istenmektedir. Daha sonra da dinde nesebin önemli olmadığı, sorumluluğun bireysel olduğu –özellikle– kadınlara [...]

107-TAHRÎM SÛRESİ2023-02-27T18:17:26+03:00

106-HUCURÂT SÛRESİ

2023-02-27T18:16:58+03:00

106-HUCURÂT SÛRESİ MEDENÎ, 18 ÂYET GİRİŞ Adını 4. âyetteki الحجرات [el-hucurât/odalar] sözcüğünden alan sûrenin, Medîne'de 106. sırada indiği kabul edilir. Rasûlullah'ın yakın çevresinde cereyan eden birtakım olaylar nedeni ile Medîne döneminin sonlarında nâzil olduğu anlaşılan sûrede; ictimaî ve siyasî kaideler, ahlâk ve nezaket kuralları öğretilerek mü’minlere olaylar karşısında duyarlı ve ihtiyatlı olma direktifi verilir. O nedenle sûre, “Ahlâk sûresi” olarak da adlandırılır. MEAL: 1Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın ve Elçisi'nin iki eli arasında öne [...]

106-HUCURÂT SÛRESİ2023-02-27T18:16:58+03:00

105-MÜCÂDELE SÛRESİ

2023-02-27T18:16:32+03:00

105-MÜCÂDELE SÛRESİ MEDENÎ, 22 ÂYET GİRİŞ Adını 1. âyetteki تجادلك [tücâdiluke/seninle tartışan kadın] ifadesinin تجادل [tücâdilu/tartışan] fiilinden alan sûrenin, Medîne'de 105. sırada indiği kabul edilir. Sözcük, kadına izafe edilerek sûreye, مجادِلة[Mücâdile/Tartışan Kadın] de denilir. Sûrede, bir kadının şikâyeti üzerine câhiliye Araplarında yaygın olan zıhâr âdeti konu edilerek buna ait hüküm belirtilir ve câhiliye dönemi uygulamaları kaldırılır. Ayrıca, ziyaret ve meclislerdeki nezaket kuralları öğretilir; Allah'a ve Rasûlü'ne karşı koymaya çalışanların, mü’minlerin sırlarını Yahûdilere taşıyan münâfıkların [...]

105-MÜCÂDELE SÛRESİ2023-02-27T18:16:32+03:00

104-MÜNÂFIKÛN SÛRESİ

2023-02-27T18:15:54+03:00

104-MÜNÂFIKÛN SÛRESİ MEDENÎ, 11 ÂYET GİRİŞ Adını 1. âyetteki المنافقون[münâfıqûn] sözcüğünden ve münâfıkların Rasûlullah ve mü’minlere karşı aldıkları tavırların konu edilmesinden alan sûrenin, Medîne'de 104. sırada indiği kabul edilir. Kaynakların verdiği bilgiye göre, Benû Mustalık gazvesi'nden dönüşte yolda veya döndükten sonra inmiştir. Sûrede münâfıkların yalancılıkları, ikiyüzlülükleri, inanmadıkları şeyleri söylemeleri, mü’minlere tuzak kurmaları beyân edilir ve münâfıklar şiddetle yerilir. Samimi mü’minlere de infak etmeleri ve Allah'ın rızasını kazanmaları için yollar gösterilir. Sûrenin iyi anlaşılabilmesi için [...]

104-MÜNÂFIKÛN SÛRESİ2023-02-27T18:15:54+03:00

103-HACC SÛRESİ

2023-02-27T18:15:17+03:00

103-HACC SÛRESİ MEDENÎ, 78 ÂYET GİRİŞ Adını 27. âyetteki الحج[el-hacc] sözcüğünden alan sûrenin Medîne'de 103. sırada indiği kabul edilir. Sûrenin tamamının veya ekserisinin Mekke'de indiği; tamamının veya ekserisinin Medîne'de indiği, bir kısmının Mekke'de bir kısmının da Medîne'de indiği yönünde nakiller mevcuttur.[1] Sûrenin çoğu âyetlerinin, üslup olarak Mekkî âyetlere benzediği gerçektir. Ama bunun nedeni, bizce bu âyetlerin Mekke'de inmesi değil, Mekkelileri muhatap almasıdır. Bu sûrede; iman, tevhid, Sâ‘at/kıyâmet, öldükten sonra dirilme, haşr, hesap, ceza konuları [...]

103-HACC SÛRESİ2023-02-27T18:15:17+03:00

102-NÛR SÛRESİ

2023-02-27T18:14:33+03:00

102-NÛR SÛRESİ MEDENÎ, 64 ÂYET GİRİŞ Adını 35. âyetteki نور[nûr] sözcüğünden alan sûrenin, Medîne'de 102. sırada indiği kabul edilir. Sûrede; zinâ, zinâ iftirası, eşe zinâ isnadı ile ilgili hükümler, aile içi ve toplumsal davranışlara yönelik görgü kuralları, Allah'ın tanıtılması, “ifk” olayı ve yankıları gibi birbirinden bağımsız birçok necm yer alır. Necmlerin sıralanışında kronoloji yoktur. Zira, bu sûreye yerleştirilen necmlerin bir kısmı, bu sûreden çok önce inmiştir. MEAL: 1İndirdiğimiz ve parça parça ayırdığımız bir sûre! [...]

102-NÛR SÛRESİ2023-02-27T18:14:33+03:00

101-HAŞR SÛRESİ

2023-02-27T18:13:57+03:00

101-HAŞR SÛRESİ MEDENÎ, 24 ÂYET GİRİŞ Adını ikinci âyetteki الحشر[el-haşr/toplanma] sözcüğünden alan bu sûrenin, Medîne'de 101. sırada indiği kabul edilir. Sûreye, içerisinde Medîne'deki Nadîroğulları'nın [bunlar, Rasûlullah ile yaptıkları ahdi bozan, sonra da Rasûlullah'a suikast düzenleyen Yahûdilerdir] sürgün edilmesi konu edildiği için “Nadîroğulları sûresi” de denilir. Sûrede, Nadîroğulları savaşı, bu savaş sonrasında ganimetlerin dağıtılması ve bu dağıtım sırasında çıkan olaylar ve münâfıklar ile Yahûdilerin işbirliği yapmaları, sonra da Allah'ın Kendisini tanıtması yer alır. Sûrede değinilen [...]

101-HAŞR SÛRESİ2023-02-27T18:13:57+03:00

100-BEYYİNE SÛRESİ

2023-02-27T12:19:07+03:00

100-BEYYİNE SÛRESİ MEDENÎ, 8 ÂYET GİRİŞ Adını ilk âyetindeki البينة[el-beyyine] sözcüğünden alan sûrenin, Medîne'de 100. sırada indiği kabul edilir. Bu sûreye, “Lem Yekün sûresi”, “el-Beriyye sûresi”, “Münfekkîn sûresi” ve “Kayyime sûresi” de denilir. Hem Medînelilerin hem de Mekkelilerin muhatap alındığı sûrenin âyetleri, üslup olarak hem Mekkî hem de Medenî üslubu taşımaktadır. Sûrede müşriklerin ve Ehl-i Kitabın gözden çıkarılmadıkları, Allah'ın rahmeti gereği kendilerine açık kanıtlar gönderildiği, onların da buna karşı direnişi ve direniş nedenleri açıklanır. [...]

100-BEYYİNE SÛRESİ2023-02-27T12:19:07+03:00

99-TALÂK SÛRESİ

2023-02-27T12:18:36+03:00

99-TALÂK SÛRESİ MEDENÎ, 12 ÂYET GİRİŞ Adını 1-7. âyetlerdeki talâk konusundan alan sûrenin, Medîne'de 99. sırada indiği kabul edilir. Bu sûrede, ekserisi Bakara sûresi'nde yer alan boşama-boşanma, iddet ve emzirme, emzirme ücreti ve boşanmış kadının barınması ile ilgili tamamlayıcı hükümler yer almaktadır. “Küçük Nisâ sûresi” de denilen bu sûrenin âyetlerinin neden ayrı bir sûre yapıldığının makul bir açıklaması yoktur. MEAL: 1Ey Peygamber! Kadınları boşadığınız zaman onları iddetleri için boşayın ve iddeti sayın. Ve Rabbiniz [...]

99-TALÂK SÛRESİ2023-02-27T12:18:36+03:00

98-İNSAN/DEHR SÛRESİ

2023-02-27T12:18:06+03:00

98-İNSAN/DEHR SÛRESİ MEDENÎ, 31 ÂYET GİRİŞ Adını 1. âyette geçen الإنسان [el-insân] ve دهر [dehr] sözcüklerinden alan ve bu iki isimle de anılan sûrenin, Medîne'de 98. sırada indiği kabul edilir. Üslubu Mekkî olduğu için bilginlerin bazıları[1] sûreyi Mekkî saymış; bazıları ise 8. ve 10. âyetleri dışındakileri Mekkî saymış; diğer bir bazıları ise 24. âyet hariç Medenî saymışlardır.[2] Bizce sûre Medenî'dir. Üslubunun Mekkî oluşunun nedeni, Ra‘d ve Rahmân sûreleri gibi bu sûrenin de muhatabının Mekkeli [...]

98-İNSAN/DEHR SÛRESİ2023-02-27T12:18:06+03:00

97-RAHMÂN SÛRESİ

2023-02-27T12:17:31+03:00

97-RAHMÂN SÛRESİ MEDENÎ, 78 ÂYET GİRİŞ Adını ilk âyetteki الرحمن[er-Rahmân] isminden alan sûrenin Medîne'de 97. sırada indiği kabul edilir. Rivâyetlerin ve üslubunun Mekkî olmasından hareketle Hasan Basrî, Urve b. ez-Zübeyr, İkrime, Atâ ve Câbir gibi birçok bilgin sûrenin Mekkî olduğunu düşünür. İbn Abbâs da, 29. âyeti hariç Mekke'de indiğini kabul eder.[1] Bizce sûre, Medîne'de inmiştir, ancak muhatapların Mekkeli müşrikler olması nedeniyle üslubu Mekkî, konusu tevhid ve âhirete iman, yapısı da belagat ağırlıklıdır. Ra‘d/43'te, Mekkelilerin [...]

97-RAHMÂN SÛRESİ2023-02-27T12:17:31+03:00

96-RA‘D SÛRESİ

2023-02-27T12:16:51+03:00

96-RA‘D SÛRESİ MEDENÎ, 43 ÂYET GİRİŞ Adını 13. âyetteki الرعد [er-ra‘d] sözcüğünden alan sûrenin Medîne'de 96. sırada indiği kabul edilir. Bazıları, 1-30. âyetlerin, bazıları 31-32. âyetlerin; bazıları da 11-13. âyetlerin Medenî olduğunu söylemişlerdir. Diğer bazıları 31. ve 43. âyetlerin Mekkî, diğerlerinin Medenî, Hasan Basrî, İkrime, Atâ ve Câbir ise, sûrenin tamamının Mekkî, Kelbî ve Mukâtil ise tamamının Medenî olduğu kanaatindedir.[1] Âyetlerin üslûp ve içeriğini [Allah'ın birliğini, peygamberlik misyonunu, öldükten sonra dirilmeyi, hesabı ve müşriklerin [...]

96-RA‘D SÛRESİ2023-02-27T12:16:51+03:00

95-MUHAMMED SÛRESİ

2023-02-27T12:16:14+03:00

95-MUHAMMED SÛRESİ MEDENÎ, 38 ÂYET GİRİŞ Medîne’de inen Muhammed sûresi, 95. sûre olarak kabul edilir. Adını 2. âyette geçen محمّد[Muhammed] kelimesinden alan sûrenin genel içeriği ve 20. âyetteki قتال [qıtâl/savaş] sözcüğü nedeniyle sûreye, “Qıtâl sûresi” de denilir. Necmleri dikkate alındığında sûrenin Medîne döneminin değişik zamanlarında indiği, bazı bölümlerinin ise Mekke'nin fethinden sonra indiği anlaşılır. 13. âyetin Veda haccından sonra, Rasûlullah'ın Mekke'den çıkıp Ka‘be'ye ağlayarak baktığı bir sırada indiğine dair nakiller meşhurdur.[1] Sûrede genel olarak [...]

95-MUHAMMED SÛRESİ2023-02-27T12:16:14+03:00

94-HADÎD SÛRESİ

2023-02-27T12:15:38+03:00

94-HADÎD SÛRESİ MEDENÎ, 29 ÂYET GİRİŞ Medîne'de inen Hadîd sûresi'nin, 94. sırada indiği kabul edilir. İçeriğinden anlaşıldığına göre bu sûre, Uhud savaşı ile Hudeybiye antlaşması arasındaki bir dönemde nâzil olmuştur. Adını 25. âyetteki الحديد[hadîd] sözcüğünden alan ve değişik necmlerden oluşan sûrede, imanın gereği olan ve sosyal var oluşun devamlılığının teminatı mesâbesinde bulunan infak üzerinde durulur, kibirli cimriler kınanır, cömert mü’minler övülür. Ayrıca, elçilik müessesesi; elçinin gönderiliş nedeni ve görevleri, inanıp da inançlarının gereğini yapanların [...]

94-HADÎD SÛRESİ2023-02-27T12:15:38+03:00

93-ZİLZÂL SÛRESİ

2023-02-24T11:37:51+03:00

93-ZİLZÂL SÛRESİ MEDENÎ, 8 ÂYET GİRİŞ Adını birinci âyetteki زلزال [zilzâl] sözcüğünden alan bu sûre, iniş sırasına göre 93. sûre olarak kabul edilir. İbn Mes‘ûd, Atâ ve Câbir'in görüşüne göre Mekke'de inmiştir.[1] Üslûp bakımından Mekke'de inen sûrelere çok benzemekle birlikte bizce Medîne'de inmiştir, fakat müstakil bir sûre olmayıp Nisâ/172'nin zaman zarfıdır. Biz de mealde ayrı bir sure olarak göstermeyip Nisa/172’nin içinde yer vermekteyiz. Sûrede, kıyâmet günü, kıyâmet gününün dehşeti ve kıyâmette gerçekleşecek olan hesaplaşma [...]

93-ZİLZÂL SÛRESİ2023-02-24T11:37:51+03:00

92-NİSÂ SÛRESİ-2

2023-02-24T11:37:03+03:00

TAHLİL: 1Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten oluşturan, ondan eşini oluşturan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizin koruması altına girin. Ve Kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'ın ve akrabalığın koruması altına girin. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözeticidir. âyet, evrensel bir beyanname niteliğinde olup, insanlar arasında yaratılış açısından bir fark bulunmadığını beyân etmekte, yaratan Rabbe ve akrabalık hukukuna takvâlı davranmayı emretmektedir. Âyetin birinci kısmında, Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve [...]

92-NİSÂ SÛRESİ-22023-02-24T11:37:03+03:00

92-NİSÂ SÛRESİ-1

2023-02-24T11:35:56+03:00

92-NİSÂ SÛRESİ-1 MEDENÎ, 176 ÂYET GİRİŞ Adını birçok necmin temel konusu olması ve âyetlerdeki النساء [en-nisâ’/kadınlar] ifadesinden alan Nisâ sûresi'nin, ekserisi hicrî 2-5. yıllarda, bazı necmleri de daha sonraki yıllarda inmiştir. Sûre, birçok necmden oluşmakta; fakat bu necmler arasında kronolojik bir tertip bulunmamaktadır. Ferdî ve ictimaî birçok ilkeyi içeren necmler, Mushafı düzenleyenler tarafından Nisâ sûresi adıyla birleştirilmiştir. Biz bazı âyetleri, –yerlerinde görüleceği üzere– teknik gereklilik ve anlam bütünlüğü sebebiyle farklı tertip ettik. Sûrede, Medîne'de [...]

92-NİSÂ SÛRESİ-12023-02-24T11:35:56+03:00

91-MÜMTEHİNE SÛRESİ

2023-02-24T11:34:44+03:00

91-MÜMTEHİNE SÛRESİ MEDENÎ, 13 ÂYET GİRİŞ Medenî olan ve 91. sırada indiği kabul edilen bu sûre, adını, 10. âyette geçen فامتحنوهنّ [femtehınûhunne/onları imtihan edin] sözcüğünden alır. Sûreye ad olan kelime, ممتحِنة[mümtehine] ya da ممتحَنة[mümtehane] şeklinde telaffuz edilir. Şâyet ح [ha] harfi “kesre” [“ı” sesli] okunursa, “imtihan eden” anlamına, “fetha” [“a” sesli] okunursa, “imtihan olunan kadın” anlamına gelir. Mümtehane [imtihan olunan kadın] olduğunu kabul edenler, bunu, sûrenin, hakkında nâzil olduğu kadına izafe ederler. Târih kayıtlarına [...]

91-MÜMTEHİNE SÛRESİ2023-02-24T11:34:44+03:00

90-AHZÂB SÛRESİ

2023-02-24T11:33:45+03:00

90-AHZÂB SÛRESİ MEDENÎ, 73 ÂYET GİRİŞ Medîne'de inen –ki 90. sırada indiği kabul edilir– Ahzâb sûresi, adını 20. âyette geçen الأحزاب [el-Ahzâb] sözcüğünden alır. Ahzâb, “hizibler” [gruplar, partiler] demektir ki bununla, Müslümanlarla savaşmak için birleşen Mekke kâfirleri, Gatafan, Benî Kurayza ve diğer Arap kabileleri [birleşik müşrik grupları] kastedilir. Sûrenin içeriğinden, âyetlerin değişik zamanlarda ve uzun aralıklarla indiği anlaşılmaktadır. Durum böyle olmasına rağmen sûre, Mushaf tertip heyetinin anlayışına göre oluşturulmuştur. Rasûlullah'ın çok eşliliğinin konu edildiği [...]

90-AHZÂB SÛRESİ2023-02-24T11:33:45+03:00

89 -ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ-5

2019-08-16T07:27:17+03:00

89 -ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ-5 172,173.Kendilerine yara dokunduktan sonra Allah ve Elçi'nin davetine katılan kimseler; insanlar kendilerine: “Şüphesiz insanlar size karşı birlik oldular, onlardan ürperin” dediklerinde, bunun, kendilerini inanç yönünden artırdığı ve: “Allah bize yeter. O, ne güzel tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan”dır!” diyen kimseler; onlardan iyileştiren, güzelleştiren ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselere büyük bir ödül vardır. 174.Sonra da onlar, kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'ın nimeti [...]

89 -ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ-52019-08-16T07:27:17+03:00

89 -ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ-4

2019-08-16T07:13:04+03:00

89 -ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ-4 130.Ey iman etmiş kimseler! Kat kat artırılmış olarak ribayı [emeksiz, hizmetsiz, risksiz kazancı] yemeyin. Kurtuluşa ermeniz için Allah'ın koruması altına girin. 131.Kâfirler; Allah'ın ilâhlığını, rabliğini bilerek reddeden kimseler için hazırlanmış olan ateşten de sakının. 132.Merhamet olunmanız için Allah'a ve Elçi'ye itaat edin. 133-135.Ve Rabbinizden bağışlanmaya, bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcama yapan, öfkelerini yutan, insanları affeden, çirkin bir hayâsızlık işledikleri ya da kendi kendilerine haksızlık ettikleri zaman, Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı [...]

89 -ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ-42019-08-16T07:13:04+03:00
Go to Top